ระบบตรวจสอบวุฒิการศึกษา 
(Educational Qualification System) 
ค้นหาจากรหัสนักศึกษา(Search by student ID):
ค้นหาจากหมายเลขบัตรประชาชน(Search by ID number):
ค้นหาจาก(Search by name): ชื่อ(Name) นามสกุล(last names)
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
รหัสนักศึกษา(Student Id.):
ชื่อ-สกุล:
Name-Last names:
วุฒิการศึกษาที่จบ:
Qualification ended:
เกรดเฉลี่ยสะสม(GPA.):
วันที่จบการศึกษา(Graduation Date):
เกียรตินิยม(Honor):