ใบสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ใบสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ใบสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Step 1 : กรุณาเลือกระดับการศึกษาที่ท่านต้องการสมัครเรียน (Please select a degree you wish to apply)
Step 2 : กรุณาเลือกภาคการศึกษาที่ต้องการสมัคร (Please select a semester you wish to apply)


Step 3 : กรุณาเลือกคณะและสาขาที่ท่านต้องการสมัครเรียน (Please select faculty and department you wish to apply)

คณะสาขาที่เลือกอันดับ 1(Select the first faculty/department)
คณะ(Faculty):
สาขาวิชา(department):
คณะสาขาที่เลือกอันดับ 2(Select the second faculty/department)
คณะ(Faculty):
สาขาวิชา(department):

Step 4 : กรุณากรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว (Please fill in your information)

คำนำหน้าชื่อ:
ชื่อ (First Name):
นามสกุล (Last Name):
หมายเลขบัตรประชาชน (Identification Number / Passport Number):

เพศ:
วันเดือนปีเกิด(Date of Birth):
โทรศัพท์บ้าน (Telephone Number):
โทรศัพท์มือถือ (Mobile phone number):
อีเมล์(E-mail):
G-mail:
@gmail.com
โรงเรียน (School):
จังหวัด (Province):