ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (APPLICATION FORM) ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (APPLICATION FORM) ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (APPLICATION FORM)

Step 1 : กรุณาเลือกระดับการศึกษาที่ท่านต้องการสมัครเรียน (Please select a degree you wish to apply)
Step 2 : กรุณาเลือกภาคการศึกษาที่ต้องการสมัคร (Please select a semester you wish to apply)

Step 3 : กรุณาเลือกคณะและสาขาที่ท่านต้องการสมัครเรียน (Please select faculty and department you wish to apply)

คณะสาขาที่เลือกอันดับ 1(Select the first faculty/department)
คณะ(Faculty):
สาขาวิชา(Major):
คณะสาขาที่เลือกอันดับ 2(Select the second faculty/department)
คณะ(Faculty):
สาขาวิชา(Major):
  

Step 4 : กรุณากรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้(Please fill in your information)

คำนำหน้าชื่อ(Name title):
ชื่อ (ไทย): นามสกุล(ไทย):
 ชื่อ (First name):นามสกุล(Sername):
หมายเลขบัตรประชาชน(Identification Number / Passport Number) :
เพศ(Sex):
บ้านเลขที่(House No.):  หมู่ที่(Moo):ตรอก/ซอย(alley):
ถนน(Road):       จังหวัด(Province):
อำเภอ(District):         ตำบล(Sub-district):
รหัสไปรษณีย์(Postal Code):      ประเทศ(Country):
โทรศัพท์มือถือ (Mobile phone number ): โทรศัพท์บ้าน (Telephone Number):
อีเมล์(E-mail):
LINE ID:

Step 5 : สถานภาพทางการศึกษา (Education status)

สำเร็จการศึกษาระดับ (Highest Level of Education)
จากสถาบัน(School Name):
สาย/สาขาที่สำเร็จการศึกษา(Major):           เกรดเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A.):

Step 6 :ทราบข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จากสื่อใด (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) Where have you heard of read about the university admission? (You can specify more than one.)

                                          
                            
                                                   
                             
 

Step 7 : กรณีมีบุคคลแนะนำเข้าศึกษาต่อ(โปรดระบุข้อมูล)Personal Recommendation for Admission to Hatyai University (Please provide information)

                                       
                                 
ชื่อ-สกุล(คนที่แนะนำ)(Frist Name of the Recommender)   (Surname)
ชื่อหน่วยงาน/สาขาวิชา(Organization/Major)
เบอร์โทร(Tel.)

ข้อมูลส่วนนี้สำหรับผู้สมัครประกาศนียบัตรวิชาชีพครูกรอกเท่านั้น

สถานที่ทำงาน:
ตำบล:   อำเภอ:   จังหวัด(Province):
โทรศัพท์:
ตำแหน่งงาน:   สอนระดับชั้น:   วิชาที่สอน:
สังกัดตามทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา:
ประสบการณ์ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอน:  ปี  เดือน
ชื่อเต็มวุฒิการศึกษา:         ชื่อย่อ: