ใบสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ใบสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ใบสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Step 1 : กรุณาเลือกระดับการศึกษาที่ท่านต้องการสมัครเรียน (Please select a degree you wish to apply)
Step 2 : กรุณาเลือกภาคการศึกษาที่ต้องการสมัคร (Please select a semester you wish to apply)


Step 3 : กรุณาเลือกคณะและสาขาที่ท่านต้องการสมัครเรียน (Please select faculty and department you wish to apply)

รอบการเรียน:             
คณะสาขาที่เลือกอันดับ 1(Select the first faculty/department)
คณะ(Faculty):
สาขาวิชา(department):
คณะสาขาที่เลือกอันดับ 2(Select the second faculty/department)
คณะ(Faculty):
สาขาวิชา(department):

Step 4 : กรุณากรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้(Please fill in your information)

คำนำหน้าชื่อ:
ชื่อ (ไทย): นามสกุล(ไทย):
 ชื่อ (Eng):นามสกุล(Eng):
หมายเลขบัตรประชาชน(Identification Number / Passport Number) :
เพศ:
บ้านเลขที่(No.):  หมู่ที่(Moo):ตรอก/ซอย(Soi):
ถนน(Road):       จังหวัด:
อำเภอ(District):         ตำบล(Subdistrict):
รหัสไปรษณีย์(Postal Code):      ประเทศ(Country):
โทรศัพท์มือถือ (Mobile phone number ): โทรศัพท์บ้าน (Telephone Number):
อีเมล์(E-mail):
LINE ID:

Step 5 : ข้อมูลการศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับ (Highest Level of Education)
จากสถาบัน(School Name):
สาย/สาขาที่สำเร็จการศึกษา(Major):           Cumulative G.P.A.:

Step 6 : ทราบข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จากสื่อใด(สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)

                                          
                            
                                                   
                             
 

Step 7 : กรณีมีบุคคลแนะนำเข้าศึกษาต่อ(โปรดระบุข้อมูล)

                                       
                                 
ชื่อ-สกุล(คนที่แนะนำ)(Frist Name of the Recommender)   (Surname)
ชื่อหน่วยงาน/สาขาวิชา(Organization/Major)
เบอร์โทร(Tel.)